Korona i dokolica

ILIRSKO PORIJEKLO

(15 riječi)

Nik Gašaj                                                                

 

Po­la­zim od na­uč­nih sa­zna­nja ko­ja ne­dvo­smi­sle­no uka­zu­ju da su Al­ban­ci ilir­skog po­ri­je­kla i autoh­ton na­rod. S tim u ve­zi, zbog ogra­ni­če­nog pro­sto­ra, fo­ku­si­ra­ću se sa­mo na ne­ke is­tak­nu­te na­uč­ne is­tra­ži­va­če. Po­zna­ti fi­lo­zof Got­frid Vil­helm Lajb­nic (1646-1717) bio je mo­žda pr­vi na­uč­ni is­tra­ži­vač ko­ji se ba­vio od­no­som al­ban­skog je­zi­ka s dru­gim in­do­e­vrop­skim je­zi­ci­ma. U pi­smu od 10. de­cem­bra 1709. go­di­ne, ci­ti­ra­nom 1897. u ru­mun­skom ča­so­pi­su „Al­ba­nia“, iz­ja­vlju­je da je na osno­vu pro­u­ča­va­nja al­ban­skih knji­ga, me­đu ko­ji­ma i jed­nog rječ­ni­ka, ubi­je­đen da je al­ban­ski – jezik drevnih Ilira“.

Šved­ski isto­ri­čar, Hans Erik Tun­man (1746-1778) bio je me­đu pr­vim na­uč­ni­ci­ma, ko­ji se ba­vio pi­ta­njem po­ri­je­kla al­ban­skog je­zi­ka i po­ri­je­klom al­ban­skog na­ro­da. U ve­zi tog pi­ta­nja, tra­gao je u grč­kim, la­tin­skim i vi­zan­tij­skim iz­vo­ri­ma i pro­u­ča­vao je tro­je­zič­ki rječ­nik (grč­ki, sla­ven­ski i al­ban­ski) od Te­o­do­ra Ka­va­ljo­ti­ja, ob­ja­vljen 1770. go­di­ne. On je u svo­joj knji­zi: ''Is­tra­ži­va­nje isto­ri­je na­ro­da is­toč­ne Evro­pe'' (1774) do­šao do za­ključ­ka da su Al­ban­ci autoh­to­ni na­sled­ni­ci drev­ne ilirske populacije.

Jo­han Ge­org Fon Han (1811-1869), austrij­ski te­o­re­ti­čar, za­jed­no sa lin­gvi­stom Kon­sta­di­nom Kri­sto­fo­ri­lom (alb. Kon­stan­tin Kri­sto­fo­rid­hi) ba­vio se is­tra­ži­va­njem al­ban­skog je­zi­ka. On je 1854.go­di­ne ob­ja­vio svo­je dje­lo u tri to­ma: “Al­ban­ske stu­di­je o kul­tu­ri, je­zi­ku i isto­ri­ji”. On je mo­žda bio pr­vi ko­ji je iz­u­ča­vao rječ­nik sta­rog ilir­skog je­zi­ka. On je utvr­dio da su mno­ga ime­na mje­sta al­ban­skih te­ri­to­ri­ja ne­po­sred­ni na­sta­vak ne­ka­da­šnjih ilir­skih na­zi­va. Na osno­vu pro­du­blje­ne stu­di­je do­šao je do konkluzije da je albanski jezik neposredni nastavljač ilirskog jezika.

Franc Bop (1791-1867), pro­fe­sor Uni­ver­zi­te­ta u Ber­li­nu, 1854. go­di­ne pu­bli­ko­vao je svo­ju stu­di­ju, utvr­đu­ju­ći de­fi­ni­tiv­no da al­ban­ski je­zik pri­pa­da fa­mi­li­ji in­do­e­vrop­skih je­zi­ka i da ne po­ti­če od ne­kog dru­gog je­zi­ka u evrop­skom kon­ti­nen­tu.
Gu­stav Ma­jer (1850-1900), pro­fe­sor Uni­ver­zi­te­ta u Gra­cu i član Aka­de­mi­je na­u­ka u Be­ču, 1883. go­di­ne, ob­ja­vio je stu­di­ju: ''Po­lo­žaj al­ban­skog je­zi­ka u okvi­ru in­do­e­vrop­skih je­zi­ka''. On je po­seb­no po­znat po iz­ra­đi­va­nju eti­mo­lo­škog al­ban­skog rječ­ni­ka (1891). Me­đu­tim, ba­vio se i isto­ri­jom Al­ba­ni­je, kao i ši­rom al­ban­skom kul­tu­rom. Na osno­vu svo­jih na­uč­nih is­tra­ži­va­nja do­šao je do ko­nač­nog su­da da al­ban­ski je­zik po­ti­če od ilir­skog je­zi­ka i da pred­sta­vlja po­seb­nu gra­nu u po­ro­di­ci indoevropskih jezika.

Mak­si­mi­li­an Lam­berc (1882-1963), po­sli­je po­sje­te Al­ba­ni­ji kao emi­sar Aka­de­mi­je na­u­ka u Be­ču, od­mah se is­ta­kao kao is­tra­ži­vač al­ban­skog fol­klo­ra i al­ban­ske mi­to­lo­gi­je. On je u Laj­pci­gu na­sta­vio svo­je stu­di­je u obla­sti al­ba­no­lo­gi­je, i o tom je­zi­ku odr­ža­vao je pre­da­va­nja na Uni­ver­zi­te­ti­ma u pe­ri­o­du 1954/'59. i ob­ja­vio je svo­ju stu­di­ju o al­ban­skom je­zi­ku u tri to­ma. On je u svo­jim na­uč­nim stu­di­ja­ma bio po­bor­nik te­ze o ilir­skom po­ri­je­klu al­ban­skog je­zi­ka i al­ban­skog na­ro­da.
Na­uč­nik Ed­win Jac­qu­es na­vo­di: „Ne­ma ni­ka­kve sum­nje da su da­na­šnji Al­ban­ci isto­rij­ski ne­po­sred­ni na­sled­ni­ci Ili­ra, ko­ji su ne­ka­da, za vri­je­me sta­rih Gr­ka i Ri­mlja­na, ži­vje­li na ovim, da­na­šnjim, al­ban­skim pro­sto­ri­ma''.
Na­uč­nik Ser­ge Me­ta­is, is­ti­če: pre­ma svim po­ka­za­te­lji­ma - pri­je sve­ga, zbog sa­me Ge­o­gra­fi­je – ili­ri su bi­li al­ban­ski pre­ci. Uoči rim­skog osva­ja­nja, oni su na­sta­nji­va­li či­tav za­pad­ni dio Bal­ka­na, od Is­tre do Epi­ra.
U unu­tra­šno­sti Bal­ka­na oni su bi­li na­sta­nje­ni na sje­ve­ru do ri­je­ke Sa­ve, a na is­to­ku do Južne Morave i do Vardara.

Me­ta­is na­sta­vlja da je ge­o­graf Pto­le­mej u II vi­je­ku na­še ere, ka­da su Ili­ri bi­li pod rim­skim osva­ja­či­ma, go­vo­rio o po­sto­ja­nju jed­nog ple­me­na „Al­ba­na“ (Al­ba­noi), či­ji je glav­ni grad Al­ba­no­po­lis.
Eqrem Ça­bej (1908 - 1980), uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor, naj­po­zna­ti­ji al­ban­ski na­uč­nik u obla­sti al­ba­no­lo­gi­je.
Vi­so­ke stu­di­je je za­vr­šio u Austri­ji, gdje se spe­ci­li­zi­rao za kom­pa­ra­tiv­ne in­do­e­vrop­ske je­zi­ke. Sko­ro po­la vi­je­ka se ba­vio na­uč­nim is­tra­ži­va­nji­ma, pu­bli­ko­vao je broj­na na­uč­na dje­la iz obla­sti al­ban­skog je­zi­ka i knji­žev­no­sti i ši­re iz et­no­gra­fi­je, eti­mo­lo­gi­je, lek­si­ko­gra­fi­je, ba­vio se i po­ri­je­klom al­ban­skog je­zi­ka i al­ban­skog na­ro­da itd. Na osno­vu svo­jih sup­til­nih na­uč­nih is­tra­ži­va­nja do­šao je do za­ključ­ka da su Al­ban­ci na­sled­ni­ci Ili­ra i pr­vi in­do­e­vrop­ski sta­nov­ni­ci na Bal­ka­nu. Nje­gov re­fe­rat na na­uč­nom sku­pu o ilir­skim stu­di­ja­ma, kao i dru­gi broj­ni na­uč­ni pri­lo­zi na ubjedljiv način su dokazali ilirsko porijeklo i autohtonost albanskog naroda.­

An­dro­kli Ko­sta­la­ri, biv­ši di­rek­tor In­sti­tu­ta za je­zik i knji­žev­nost u Ti­ra­ni, do­šao je do istog za­ključ­ka kao i nje­gov ko­le­ga Ča­bej. Pro­fe­sor Aleks Bu­da, biv­ši pred­sjed­nik Aka­de­mi­je na­u­ka Al­ba­ni­je, na jed­noj na­uč­noj kon­fe­ren­ci­ji ko­joj je pred­sje­da­vao is­ta­kao je ”ilir­sko-al­ban­ski kon­ti­nu­i­tet i al­ban­sku autoh­to­nost na svo­jim te­ri­to­ri­ji­ma”. Ta­ko­đe, o ilir­skom po­ri­je­klu Al­ba­na­ca i nji­ho­voj autoh­to­no­sti pi­sa­li su i go­vo­ri­li i po­zna­ti pro­fe­so­ri: Ma­hir Do­mi, Sha­ban De­mi­raj i dru­gi.

I na kra­ju, u Op­štoj en­ci­klo­pe­di­ji ju­go­slo­ven­skog lek­si­ko­graf­skog za­vo­da, Za­greb 1977, na stra­ni 81 na­vo­di se: „Al­ban­ci, na­rod in­do­e­vrop­skog trač­ko-ilir­skog po­ri­je­kla. Naj­sta­ri­ji sta­nov­ni­ci Al­ba­ni­je bili su Iliri; samo ime Albanac potiče od imena ilir – plemena Albana”.14 Komentara

토토사이트 Postavljeno 22-07-2023 03:45:32

Such a good post must be seen by more people, giving me a lot of ideas and helping me better improve myself.토토사이트I think the blogger is very powerful, and such an excellent post will definitely be liked by more people. I applaud for you, you are worth it!

Odgovori ⇾

aleksandra Postavljeno 21-06-2023 16:37:56

Istoričari širom svijeta ukazuju i dokazuju da su Albanci starosjedioci na Balkanu. Sviđa li to nekome ili ne!

Odgovori ⇾

Vladooo Postavljeno 20-06-2023 17:27:55

Na osnovu dnk testa srbi,hrvati,bosanci imaju 50% dnk ilira ,crnogorci 40% makedonci 20% a Albanci samo 10%.pa vidjite ko je ilir

Odgovori ⇾

Vladoo Postavljeno 18-06-2023 13:13:25

Ovo je glupost jer su albanci dosli 1043 god a u albaniju imas vlahe i grcke vlahe koji su arbanizovani.Npr albanski presednik je vlah.Albanac istoricar koji zivi u engleski kaze da albanci nisu iliri tako da se morate dogo vorite medjusobno

Odgovori ⇾

istoričar Postavljeno 29-05-2023 21:42:16

Poštovani anonimus, koji ste našli za shodno da kritikujete prilog g.Gašaja "Ilirsko porijeklo" koji je veoma naučno obrađen, umjesto da se bavite praznom kafanskom pričom, preporučujemo Vam da čitate Zbornik radova: "Etnogeneza Crnogoraca", objavljen u časopisu "Praksa",br. 4, 1981. Titograd.

Odgovori ⇾

profesorica Postavljeno 28-05-2023 00:39:58

Poznati istoričar, Akademik Radeta Mihaljčić piše u udžbeniku za istoriju u Beogradu: "Da su Albanci starosjedioci Balkanskog poluostrva i da su na njega došli znatno ranije od Slovena. Da bude jasnije, ovdje je riječ o Ilirima, plemenima različitog stepena civilizacije koja su naseljavala prostor zapadnog Balkana, od kojih su kasnije nastali Albanci, koji su tako nazvani od među narodima i državama zapadne Evrope.To je dokumentovana naučna istina!

Odgovori ⇾

ništa Postavljeno 29-05-2023 09:02:49

ne čudi od srpskih istoričara, pozvsli ste se upravo na one koji negiraju upravo sve narode na balkanu, srpska istorija je mit i uoravo otac srpske Nacije Dobrica Čosić pise o tome u svojoj knjizi u kojoj kaže upravo ovo da je sve kod njih LAž..Kod Albanaca isto tako postoji jedna elita koja pise istoriju albanskog naroda na predpostavkama i mitovima zato što želd da naprave veliku Albaniju isto kao i Srbj vrliku Srbiju...tu nema razlike. Ali kada govorim o tomr ne mislim na elitu tih baroda kojih doje mržnjom prema drugima bas servirajuci ovu priču kako su starosjedioci i kako imaju pravo na veliku državu jer su ilirskog ili keldskog porijekla kao sto su to i Crnogorci... Zato ne dozvolite da vas ove priče odvuku u te vode. Crna Gora i Crnogorci su svoji na svome i nisra manje ilirskog korijena nego sto su to Albanci , Hrvati...

Vladooo Postavljeno 20-06-2023 17:24:53

Ti si ludji nego autor .albanci dolaze 1043 god na balkan.Cak i albansli istoricari u njige to potvrdjuju Ovu „kavkasku” teoriju o poreklu balkanskih Albanaca potvrđuju i neki albanski istoričari, kao što je to slučaj u knjizi: Stefang Pollo, Arben Puto, The History of Albania, London: Routledge & Kegan, 1981, str. 3

Gašaj 2 Postavljeno 27-05-2023 08:32:42

Crnogorci i Htvati imaju istorijsko i naučno utemljenje da su nijhovi korijeni Ilirski, zato ja kažem, da su najbliža dva naroda na Balkanu Crnogorski i Albanski iz vise razloga običaji, istorija, kultura, plemensko uređenje, samo je razlika u jeziku. Potom je blizak hrvatski narod i td. Danas je toliko nauka napredovala da jasno možemo ustvrditi porijeklo preko DNKa koliko ko kome pripada i tu nema greske. Želim da kažem da nasu crnogorsku dinastiju Balšica prisvajaju Albanci to možete pogledati u tvđavi muzeju u Skadru, neka Gašaj malo piše o tome, a to je isto kao sto danas Srbija prisvaja našu dukljansku -crnogorsku dinastiju Vojislavljevica, u čemu je tu razlika? Jadan nas poznati Malisor- Albanac je htio da vidi njegove korijene i u SAD je uradio DNKa uzorak krvi i pokazalo je da je njegovo porijeklo Grčko. Sa druge strane neki ljudi misle da sve sto je neko pisao u nekoj knjizi je naučno dokazano pa kakva zabluda, pa upravo na primjerima srpskih istoričara vidimo kako pisu bez

Odgovori ⇾

Gašaj Postavljeno 27-05-2023 07:44:17

Nije nikakav profesor, ljudi pričaju o nečemu o čemu pojma nemaju, a ovakve napisane neutemljene stvari ostaju. Mnoge se stvari napisane pobijaju danas, jer se otkrivaju novi istorijski momenti iz prošlosti, ako neki ljudi misle da citirajuci neke stvari iz nekih knjiga da je to naučni dokaz, grdno se varaju a posebno kada neko ima neke druge namjere pa pridoda i ono sto uposte nije tačno. Gašaj se godinama upinje da dokaže da je pola Balkana Albansko isto kao sto sa druge strane imamo da je pola Balkana Srpsko, pa smo zbog toga imali krvave ratove na Balkanu 90ih godina a sve uz pjesmu "Mi ne tražimo nista novo samo carstvo Dusanovo" e ovovam je istra priča samo u drugom pakovanju. I onda se ne čudite sto imamo u Albaniji i ovđe kod nas ljude koji projektuju veliku Albaniju, a sva ta proča naliježe upravo na ovo o čemu bez ikakvog istorijskog utemeljenja piše uporno Gašaj, zato su ova pisanja opasna ali ih treba prepoznati. Crnogorci kao i Hrvati imaju prava da se pozivaju isto na k

Odgovori ⇾

nikola Postavljeno 25-05-2023 14:26:59

Prof. Gašaj, čestitam Vam na odličan tekst, koji je potkrepljen naučnim činjenicama. Citirali ste poznate evropske i svjetske naučnike, kao i Enciklopediju jugoslovenskog leksikografskog zavoda iz Zagreba koju su je napisali više od 100 naučnika. Međutim, razumljivo je da Vaš naučni prilog nije namenjen kafanskim istoričarima, jer oni to ne razumiju. Za njih je to viša matematika!!

Odgovori ⇾

Crnogorci Postavljeno 25-05-2023 06:55:44

su po uzorku iz krvi Ilirskog porijekla, jer uzorsk koji je uzet şirom CG tačnije 405 uzorska iz krvi utvrđeno je da svega slovenskog imaju 10 posto a ilirskog 30 posto. Inače i Hrvati govord da su ilirskog porijekla a govore slovenskim jezikom hocu reci hrvarskim. kod Albanaca je utvrđeno da su Grčkog porijekla zato ova priča i teza padsju u vodu. Ali ona je smisljena i nimalo naivna no druhi put vemo se malo duže pizabaviti ovim izmisljenim tezama jer su lako oboriva.

Odgovori ⇾

Iznošenje Postavljeno 25-05-2023 06:46:36

teza albanske zemlje u mnogome podsjeca na srpske zemlje. Ovo sto pokusavate dokazati o porujeklo Albanaca i da su njihove etničke granice one Ilirske potpuno ne stoje. Zasto Gašsj nikako ne spominje prvu drzavu na Balkanu kraljevinu Duklju a granicama te dukljanske države su od Drača do blizu Zadra, čudno je da on sam govori o porijrklu jezika i to ,,Indoevropskih jezika" kao da priča o slovenskim jezicima nije ista priča, teza da je porijrklom iz Indije pa se može nazvati isto. No konfuzija nastaje kada Vi pričate o istraživanjima u srdanjem vijeku i spominjete švedskog istoričara Tumana kao prvog koji se bavio pitanjem porijekla albanskog jezika i porijekla albanskog naroda. Teza prisvsjanja ilirskog naroda i ilirskog jezika je veoma opasna stvar koja mora biti potkrijeljena činjenicama a ne nikako prepostavkama, jer prva crnogorska drzava je Duklja znamo svi kako je nastala o Albaniji nije bilo tada ni riječi, a treba reci da ovakve iznesene teze su nista drugo nego sto velikosrbi

Odgovori ⇾

gašaj Postavljeno 25-05-2023 05:47:16

ne piše više za DAN?

Odgovori ⇾

Ostavite komentar

• Redakcija zadržava puno pravo izbora komentara koji će biti objavljeni. • Komentari koji sadrže psovke, uvrede, prijetnje i govor mržnje na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj osnovi, kao i netolerancija svake vrste neće biti objavljeni. • Prilikom pisanje komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. • Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. • Komentari u kojima nam skrećete na slovne, tehničke i druge propuste u tekstovima, neće biti objavljeni, ali ih možete uputiti redakciji na kontakt stranici portala. • Komentare i sugestije u vezi sa uređivačkom politikom ne objavljujemo, kao i komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba. • Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, i nisu stavovi redakcije portala. • Nijesu dozvoljeni komentari koji vrijedjaju dostojanstvo Crne Gore,nacionalnu ,rodnu i vjersku ravnopravnost ili podstice mrznja prema LGBT poulaciji.